Gedragsproblemen

Lees meer over

De verschillende vormen van gedragsproblemen
Gedragsproblemen die langer voortduren of heftiger zijn dan gebruikelijk zijn een signaal dat de ontwikkeling van het kind onder druk staat. Om te kunnen begrijpen wat er met een kind aan de hand is, is het goed om verschillende soorten gedragsproblemen van elkaar te onderscheiden.  Gedragsproblemen waarvan vooral omstanders last hebben en het kind niet of veel minder, noemen we externaliserende gedragsproblemen. Voorbeelden zijn woedebuien, schelden, pesten of grensoverschrijdend gedrag. Gedragsproblemen waarvan vooral het kind zelf last heeft en de omgeving minder, noemen we internaliserende gedragsproblemen. Voorbeelden hiervan zijn angstig, depressief of teruggetrokken gedrag of dwangmatig gedrag. Daarnaast is het belangrijk om na te gaan wat maakt dat het kind de gedragsproblemen vertoont. Sommige gedragsproblemen zijn vooral een reactie op gebeurtenissen of gedrag van anderen. Een voorbeeld hiervan zijn Oppositioneel Opstandig Gedragsproblemen (in het Engels Oppositional Defiant Disorder: ODD). ODD is een externaliserende gedragsstoornis waarbij het kind zich overwegend verzettend en opstandig opstelt, en gemakkelijk geprikkeld en geïrriteerd reageert. Antisociale Gedragsstoornis (in het Engels Conduct Disorder: CD) is een ernstiger vorm van externaliserende gedragsproblemen dan ODD. Bij CD vertoont het kind vanuit zichzelf grensoverschrijdend of agressief gedrag, zonder dat een ander of de situatie daar op een bepaald moment aanleiding toe geeft.
De achtergrond van gedragsproblemen
In het Kindertherapeuticum vinden we het belangrijk om na te gaan wat de herkomst is van de gedragsproblemen. Soms zijn gedragsproblemen te begrijpen vanuit de ontwikkeling of specifieke beperkingen van het kind, bijvoorbeeld het gevolg van een tekort aan sociale of motorische vaardigheden. Soms ook zijn gedragsproblemen het gevolg van problemen tussen het kind en zijn omgeving, bijvoorbeeld als het zich overvraagd of onveilig voelt. Soms ook zijn gedragsproblemen het signaal dat een kind kampt met onverwerkte traumatische ervaringen, bijvoorbeeld bij echtscheiding. Afhankelijk van de achtergrond van de gedragsproblemen wordt gezocht naar een passende aanpak voor kind, ouders, en school.