Intelligentieonderzoeken

Er kunnen zich situaties voordoen, waarin u als ouder de behoefte heeft om de intelligentie van uw kind te laten testen. Bijvoorbeeld wanneer uw kind niet zo goed presteert op school en u de oorzaak hiervan niet weet, of wanneer het in sommige taken heel slim is, maar in andere juist weer niet. Of u vraagt zich af of uw kind hoogbegaafd is of dat zijn gedragsproblemen samenhangen met zijn intelligentienieveau.
Een intelligentieonderzoek brengt aan het licht wat uw kind goed aan kan en waar uw kind juist tegenaan loopt.
Aan de hand van de resultaten van het intelligentieonderzoek krijgt u advies over de aanpak thuis en op school die het beste past bij het intelligentieniveau van uw kind. In het Kindertherapeuticum kan een intelligentieonderzoek los van het diagnostisch onderzoek afgenomen worden maar het kan ook onderdeel zijn van een diagnostisch traject.

Lees meer over

Hoe een intelligentietest eruit ziet
Bij een intelligentietest worden er verschillende testen afgenomen. Een IQ-test kijkt naar twee grote domeinen. Bij het verbale domein wordt er gekeken naar taalbegrip en woordenschat logisch redeneren rekenkundig inzicht en geheugen. Bij het performale domein wordt er o.a. gekeken naar het praktisch inzicht, visuele capaciteiten, de oog-hand coördinatie, ordenen, sociale kennis, aandacht en concentratie  . Daarnaast wordt er ook een totaal IQ score gescoord. 
Welke intelligentietesten wij gebruiken
WISC-III-NL De derde editie van de Wechsler Intelligence Scales for Children (WISC-III) is de meest gebruikte intelligentietest in Nederland en veel andere landen. Deze intelligentietest is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 16 jaar SON-R 2 ½ – 7 De SON-R 2½-7 is een niet verbale intelligentietest voor kinderen van 2;6 tot 7 jaar. De test is geschikt voor het vaststellen van de intelligentie bij kinderen die beperkt zijn in hun verbale communicatie. Naast dove en slechthorende kinderen en kinderen met taal- en spraakstoornissen, zijn dat ook kinderen bij wie thuis geen Nederlands gesproken wordt, autistische kinderen en kinderen met een ontwikkelingsachterstand.
Wie het doet
Hanna Vos werkt sinds 2008 als orthopedagoog in het Kindertherapeuticum. In 2008 is ze in contact gekomen met het Kindertherapeuticum. Zij doet de intelligentieonderzoeken en de dyslexieonderzoeken. Daarnaast werkt zij sinds 2009 voor de Zonnehuizen. Ze begon daar op een kinderdagcentrum voor kinderen met ontwikkelingsproblemen of een meervoudige complexe handicap. Vanaf 2010 werkt ze voor het Orthopedagogisch BehandelCentrum (OBC) van de Zonnehuizen. Daar is ze verantwoordelijk voor de behandeling van uit huis geplaatste kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. In 2013 heeft ze de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog afgerond waardoor ze als gz-psycholoog BIG geregistreerd is. Haar specialismen zijn: leerproblemen, (hoog)begaafdheid, (lichte) verstandelijke beperkingen, (complex) trauma, hechtingsproblematiek, autisme en gedragsproblemen.  
Portret van Hanna Vos orthopedagoge

Hanna Vos