Kinder-en jeugdpsychiatrie

De kinder-en jeugdpsychiater is zowel regulier als antroposofisch opgeleid. Daardoor kan ze psychiatrische klachten behandelen op reguliere wijze beoordelen en behandelen maar heeft ze ook de mogelijkheid om breder te kijken. Dat wil zeggen dat ze kijkt naar de ontwikkeling van het denken, het voelen en het willen.

Lees meer over

Hoe het werkt
 Denken Als de kinder-en jeugdpsychiater het denken van een kind onderzoekt dan kijkt ze hoe een kind de wereld waarneemt en de wereld snapt. Is het denken verbonden met de realiteit of gaat het op de loop met zichzelf?  De spraak-taalontwikkeling als voorloper van het denken is daarbij van belang. Is een kind te volgen? Een verstoord denken kan uitmonden in dwanggedachtes of een te grote losheid in het denken wat kan uitmonden in psychiatrische ziektebeelden.

Voelen Bij het voelen kijkt de kinder-en jeugdpsychiater naar de  grondstemming van  een kind, de kwaliteit van het contact, of het kind gevoelens van anderen kan waarnemen en erop kan reageren. En hij kijkt of een kind zijn eigen gevoelens kan uiten.

Willen Bij het wilsgebied kijkt de kinder-en jeugdpsychiater of een kind zijn kracht kan” leven”. Hij kijkt of het bewogen wordt zoals bij impulsiviteit of dat het zelf beweegt. Met andere woorden: is het “ik” al ruiter op zijn paard?

Onderzoek De kinder-en jeugdpsychiater onderzoekt het kind en zijn beide ouders in twee sessies van een uur, waarbij het kind 30 minuten gezien wordt en de ouders ook. Daarnaast vraagt de kinder-en jeugdpsychiater andere disciplines om het kind ook te onderzoeken. Afhankelijk van de hulpvraag van het kind en zijn ouders bepaalt ze welke disciplines dit zijn. Zo kunnen de orthopedagoog, de gz-psycholoog, de fysiotherapeut, de kunstzinnig therapeut, de muziektherapeut, de euritmietherapeut en de sensorische informatieverwerkingstherapeut meewerken aan het onderzoek. Tijdens de kinderbespreking komen de betrokken onderzoekers tot een beeld. De kinder-en jeugdpsychiater kan een psychiatrische diagnose stellen of een breder diagnostisch beeld beschrijven. Daaruit voortkomend stelt ze een behandelplan op waarbij het kind in brede zin ondersteund wordt. De lichamelijke kant, zielsmatige kant en geestelijke kant kunnen daarin naar voren komen. Zo kan het zijn dat een kind, dat sociale vaardigheden moet leren, eerst gemasseerd wordt om beter in zijn lijf te komen alvorens naar de sociale vaardigheidstraining te gaan.  

Voor wie het is
Kinderen en jongeren tot 23 jaar. Voor een kinderpsychiatrisch onderzoek is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Kinderen met gedragsproblemen, sociaal emotionele problemen en kinderen met onhandelbaar onbegrepen gedrag komen in aanmerking voor onderzoek.
Wat het kost
De kosten worden gedeclareerd via het wettelijk verplichte declaratiesysteem , dat DBC-GGZ systeem heet. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie Geestelijke Gezondheidszorg. Vanaf 1 januari 2015 valt de Jeugd GGZ-zorg geheel onder de gemeente. Dat heeft de betaling enorm ingewikkeld gemaakt. Informatie daarover vindt u op deze site onder kosten van de zorg.
De organisatie van de kinder-en jeugdpsychiatrie in Nederland
De kinder-en jeugdpsychiater is lid van de Nederlandse Vereniging voor psychiatrie (NVvP), de Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Artsen NVAA, ze is BIG geregistreerd.
Wie het doet
Saskia Davidse is de kinder-en jeugdpsychiater van het Kindertherapeuticum. 
portret van saskia Davidse

Saskia Davidse