Speltherapie

Bij speltherapie wordt spel gebruikt om een kind met psycho-sociale problemen te behandelen. De aard van de problemen kan samenhangen met de volgende gebieden:

  • Het verwerken van een traumatische ervaring zoals het verlies van een geliefd persoon, veranderingen in de thuissituatie of de gezinssituatie, (emotionele) verwaarlozing, mishandeling of misbruik.
  • Emotionele problemen die samenhangen met het verwerken van gevoelens, met angst en onzekerheid, een gebrek aan zelfvertrouwen of vertrouwen in de wereld rondom het kind zoals gezin of school, een negatief zelfbeeld of hechtingsproblemen.
  • Sociale problemen waaronder moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenoten of brusjes.

In het Kindertherapeuticum wordt de psycho-sociale problematiek in samenhang met de totale ontwikkeling van het kind bekeken. Het denken, voelen en willen staat daarbij centraal. De speltherapie wordt door de orthopedagogen gegeven.

Lees meer over

Hoe het werkt
De therapie vindt plaats in de spelkamer, waar een kind veel vrijheid heeft om zich met allerlei expressiemateriaal en spelmateriaal uit te drukken. De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt of speelt zelf mee. In de relatie tussen kind en therapeut kunnen interventies plaats vinden, die het kind helpen om zijn problemen op te lossen. De speltherapeut kan het spel op een doelgerichte manier beïnvloeden om het kind de mogelijkheid te bieden het probleem uit te werken. De behandeling is erop gericht om psychologische factoren die de verdere ontwikkeling van een kind belemmeren, te verhelpen of te verminderen. Speltherapie wordt vaak gecombineerd met ouderbegeleiding.
Voor wie het is
Speltherapie is geschikt voor kinderen tussen 3-12 jaar. Bij pubers en adolescenten bij wordt gekozen voor een combinatie van gesprekken met andere expressieve werkvormen zoals (rollen-)spel, tekenen of schrijven van verhalen.
Wat het kost
De speltherapie valt onder de Basis Generalistische Gezondheidszorg, BGGZ. De hoogte van het bedrag dat U betaalt is afhankelijk van meerdere factoren. Lees meer hierover bij kosten van de zorg .
De organisatie van de speltherapie in Nederland
De orthopedagogen zijn verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Psychotherapie NVAP en de Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen NVO. Ze zijn BIG geregistreerd.
Wie het doen
Heleen Heringa Zij is orthopedagoog-generalist en GZ-psycholoog. Sinds 2008 werkt ze bij het Kindertherapeuticum als intaker in de pedagogische stroom. Ze onderzoekt kinderen en daarnaast geeft ze spel- en gesprekstherapie aan kinderen en pubers en ouderbegeleiding. Samen met Edmond Schoorel Heeft ze het zorgprogramma gehechtheidsproblemen ontwikkeld.  In het verleden deed ze diagnostisch onderzoek bij kinderen in opdracht van justitiële instellingen en werkte ze als behandelcoördinator in een medisch Kinderhuis. Heleen heeft zich gespecialiseerd in kinderen met sociaal-emotionele en gehechtheidsproblemen  
Mirjam van den Wildenberg Zij werkt sinds 2001 voor het Kindertherapeuticum. Tijdens haar studie orthopedagogiek is ze in twee richtingen opgeleid: gedrags- en opvoedingsmoeilijkheden bij kinderen en jeugdigen en leerstoornissen. Daarna is ze in beide richtingen in verschillende settingen werkzaam geweest. Later heeft ze de opleiding tot Vrije school-leerkracht aan de Hogeschool Helicon gedaan. Mirjam heeft als leerkracht, remedial teacher, schoolpsycholoog en preventief ambulant begeleider gewerkt in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Ze heeft de NVAP-opleiding voor antroposofische gespreks- en psychodiagnostiek gevolgd, de opleiding tot EMDR therapie en de opleiding tot KICK-therapeut.
Hanna Vos werkt sinds 2008 in het Kindertherapeuticum.
portret van Heleen Heringa

Heleen Heringa

portret van Hanna Vos

Hanna Vos

Portret van Mirjam van den Wildenberg

Mirjam van den Wildenberg