ADHD en ADD

ADHD is een probleem met het volhouden van aandacht en met onrust. In het Kindertherapeuticum hebben we de ervaring dat er veel kinderen met aandachtsproblemen en overbewegelijkheid met wie iets anders aan de hand is dan ADHD. Met andere woorden, het is niet zo dat een kind met de kenmerken van ADHD altijd ADHD heeft. We bieden met antroposofische medicatie en antroposofische therapieën een alternatief voor deze kinderen. Sommige kinderen die wel methylfenidaat slikken hebben zoveel bijwerkingen van de methylfenidaat dat ze ermee moeten stoppen. Voor hen hebben we vaak een goed alternatief te bieden voor de behandeling van ADHD.

Lees meer over:

de kenmerken van ADHD en ADD
Kenmerken van Kenmerken van ADHD zijn: vergrote afleidbaarheid hyperactiviteit impulsiviteit De symptomen van ADHD zijn daardoor verklaarbaar. Bij ADD blijven de hyperactiviteit en de impulsiviteit achterwege en gaat het vooral om de verhoogde afleidbaarheid. Hoewel, kinderen met ADD zijn in hun manier van denken en problemen oplossen soms behoorlijk impulsief en chaotisch. Wat bij kinderen met ADHD in hun motoriek zichtbaar is, zit bij kinderen met ADD als het ware in hun denken verborgen. De drie kenmerken van ADHD zijn onder één noemer samen te brengen: het gebrek aan terughouding. In het denken en voorstellen leidt dat tot afleidbaarheid en associatief denken. In de omgang met ander mensen leidt dat tot druk en overdreven gedrag. In de omgang met de drijfveren in de wil leidt het tot impulsiviteit. De andere symptomen van ADHD kunnen worden teruggebracht tot deze centrale drie kenmerken van ADHD.
de symptomen van ADHD
Symptomen van ADHD kunt u op internet vinden. Hieronder noemen we alleen de criteria die internationaal gehanteerd worden door kinder- en jeugdpsychiaters. Zoals bij testen is besproken, er is geen mogelijkheid om AD(H)D objectief vast te stellen. We behelpen ons met een lijstje symptomen. Ieder kind heeft zijn eigen speciale variatie op het thema. De kenmerken van verhoogde afleidbaarheid zijn: Onvoldoende aandacht voor details of achteloos fouten maken. Moeite om de aandacht bij taken of spel te houden. Niet lijken te luisteren. Aanwijzingen niet opvolgen of opdrachten niet kunnen afmaken. Moeite met organiseren van taken. Vermijden of afkeer hebben van taken die langdurige geestelijke inspanning vragen. Dingen kwijt raken die nodig zijn voor taken. Gemakkelijk afgeleid worden. Vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden. De kenmerken van hyperactiviteit zijn: Onrustig bewegen met handen en voeten of draaien op zijn of haar stoel. Opstaan als zitten blijven verwacht wordt. Rondrennen of overal op klimmen als dit ongepast is. Moeilijk rustig kunnen spelen of ontspannende activiteiten uitvoeren. In de weer zijn of maar doordraven. Aan een stuk door praten. De kenmerken van impulsiviteit zijn: Het antwoord eruit gooien voordat de vragen afgemaakt zijn. Moeite hebben met op de beurt wachten. Verstoren van bezigheden van anderen. Omdat de symptomen zo verschillend zijn per kind en omdat de situatie van het kind beoordeeld moet worden binnen de mogelijkheden van zijn gezin en school, is een individuele aanpak nodig. Die streven we na in het Kindertherapeuticum, we behandelen niet alleen de symptomen.
de symptomen van ADD
ADD is ADHD zonder de onrust en hyperactiviteit. De symptomen die behoren bij verhoogde afleidbaarheid passen in het ADD beeld. Er zijn in onze ervaring meer kinderen met een concentratieprobleem doordat ze te weinig slapen, te veel computeren of overvraagd worden, dan kinderen met een echte ADD. Maar het komt voor en dan is het goed om niet alleen de concentratiestoornis vast te stellen, maar ook te kijken naar de achtergrond ervan en naar andere symptomen, die daarbij optreden. Problemen met het geheugen bijvoorbeeld, of de moeite om de samenhang tussen verschillende zaken te doorzien. Sommige kinderen met ADD zijn behoorlijk onhandig. Dan is er een overlap met hypermobiliteit, dyspraxie of DCD.
Concentratie bij ADD en ADHD
Concentratie is iets wat een kind moet leren, het is er niet vanzelf. Ergens onderweg in de kleutertijd is de gevoelige tijd om dat te leren. Aandacht is er dan voor iets dat de aandacht van het kind trekt. De aandacht is zo weer weggewaaid, als iets anders de aandacht trekt. Volgehouden aandacht moet een kind leren. Het belangrijkste daarbij is, dat de omgeving hem daartoe de gelegenheid biedt. Concentreren wordt ook wel focussen genoemd. Bij de meeste kinderen met symptomen van ADHD en ADD is het focussen niet het probleem. Velen van hen kunnen zich zelfs heel goed op één onderwerp richten en zich erin verliezen. Hyperfocus wordt dat genoemd. Moeilijker wordt het om de aandacht vast te houden bij afleiding. Kinderen met symptomen van ADHD en ADD hebben eerder een afleidbaarheidsprobleem, dan een concentratieprobleem. Met muziektherapie of bepaalde vormen van kunstzinnige therapie kan de volgehouden aandacht heel goed geoefend worden, als het in de kleutertijd niet goed gelukt is met het ontwikkelen van de concentratie.
onrust bij ADHD
Onrust is een kenmerkende eigenschap van kinderen met ADHD. Maar niet alleen van kinderen met ADHD. Kinderen kunnen onrustig worden doordat ze te weinig slapen, te weinig uitgedaagd worden, overvraagd worden of te veel achter de schermen zitten. Samen met de concentratieproblemen is de onrust voor de leerkrachten vaak een aanleiding om de ouders te adviseren om een kind op ADHD te laten onderzoeken. We kijken in het Kindertherapeuticum zorgvuldig naar het soort onrust van het kind. Is het nerveus of juist gedreven? Is het behendig in de motoriek of juist stuntelig? De manier van begeleiden of behandelen van de onrust hangt sterk van af wat er verder aan de hand is. Soms zijn betrekkelijk eenvoudige adviezen aan de leerkracht voldoende, soms is er meer begeleiding nodig en soms medicatie om het kind te leren omgaan met z’n onrust.
testen bij ADHD en ADD
Testen voor ADHD en ADD zijn er genoeg. Er zijn vragenlijsten en testen voor volgehouden aandacht, geheugen, afleidbaarheid. Met deze testen kan worden onderzocht of er een neurologische basis is voor de verschijnselen van afleidbaarheid, onrust en impulsiviteit. De eigenlijke oorzaak van de verschijnselen wordt met deze testen niet vastgesteld. Ook als met behulp van geavanceerd hersenonderzoek zichtbaar wordt gemaakt dat er in de hersenen iets opvallends aan de hand is, is de oorzaak van deze opvallendheid daarmee niet gegeven. Testen hebben in het Kindertherapeuticum als voornaamste doel om de ernst van de problemen vast te leggen en om een kind in aanmerking te laten komen voor een indicatievoor extra hulp op school of in de opvoeding. Daarom ontkomen we er ook bij ons niet aan om de kinderen met de verdenking ADHD en ADD te testen.
medicatie bij ADHD en ADD
Medicatie is voor kinderen met ADHD en ADD en voor hun familie vaak een zegen. De ouders beschrijven vaak een verschil als tussen dag en nacht, te doen of niet te doen, op school  kunnen blijven ofnaar een andere school moeten. Dat is de reden dat we ook in het Kindertherapeuticum regelmatig reguliere medicatie voorschrijven, meestal een vorm van methylfenidaat. Daar zit ook een maar aan. Methylfenidaat is een opwekkend middel, het doet iets met de hersenen, waardoor de alertheid van het kind vergroot. Het werkt niet alleen op de hersenen, maar in heel het kind. De eetlust wordt er vaak niet beter op, de groei kan geremd worden en sommige kinderen worden er vreselijk somber van. Het belangrijkste bij-effect is misschien wel, dat we als volwassenen denken dat we een probleem oplossen met het geven van methylfenidaat. Dat is namelijk niet zo. We schuiven daarmee de symptomen aan de kant. Als het kind de medicatie niet gebruikt komen de symptomen net zo hard terug. Hij leert daardoor niet om met zijn ADHD of ADD om te gaan. Daarom hechten we er in het Kindertherapeuticum aan om een zo laag mogelijke dosis te geven en de psycho-educatie niet te vergeten. Als een kind te veel bijwerkingen heeft kunnen we zoeken naar een alternatief voor de medicatie bij ADD en ADHD.
alternatieve behandeling bij ADHD en ADD
Alternatief behandelen van ADHD en ADD; de werking van de reguliere medicatie, maar niet de bijwerkingen. Dat is wat voor veel kinderen en hun ouders ideaal zou zijn. Die mogelijkheid is er niet. Zo krachtig als methylfenidaat werken de antroposofische of homeopatische middelen niet. Die nemen een kind namelijk niet de symptomen af, maar ze helpen hem om er mee om te gaan. Hetzelfde geldt voor massagetherapie, muziektherapie, voedingsbegeleiding, sensorische informatieverwerkingstherapie, euritmietherapie, kunstzinnige therapie, opvoedbegeleiding, circusles of sociale vaardigheidstraining. Dat zijn zo de mogelijkheden, die we kinderen en ouders met de verschijnselen van ADHD en ADD soms adviseren als “alternatief” voor de reguliere medicatie. Het beste werkt het als een kind op een goed moment zelf besluit: ik ga er wat aan doen en ik wil geen pillen. Dat is het beste alternatief.
ADHD en deze tijd
ADHD hoort bij deze tijd. Terughouding en aandacht krijgen minder punten dan assertiviteit en multitasken. Kinderen met symptomen van onrust, afleidbaarheid en impulsiviteit vragen veel van hun opvoeders, soms heel veel. Krijg je er als ouder ook wat voor terug? Als je de vergevingsgezindheid hebt geleerd, die een kind met ADHD van je vraagt, heb je iets heel belangrijks geleerd. Dan kan je misschien ook weer genieten van de originaliteit van je kind, de invallen, de oplossingen, de onnavolgbare genialiteit om in iedere situatie iets op z’n kop te zetten.

Als u meer achtergrondinformatie zoekt dan kunt u onze brochure over ADHD en ADD bestellen.

verwante onderwerpen: