Speltherapie

In het Kindertherapeuticum wordt speltherapie door de orthopedagogen gegeven. Het is een vorm van psychotherapie waarbij spel wordt gebruikt om een kind met psycho-sociale problemen te behandelen. De aard van de problemen kan samenhangen met de volgende gebieden:

  • Het verwerken van een traumatische ervaring zoals het verlies van een geliefd persoon, veranderingen in de thuissituatie of de gezinssituatie, (emotionele) verwaarlozing, mishandeling of misbruik.
  • Emotionele problemen die samenhangen met het verwerken van gevoelens, met angst en onzekerheid, een gebrek aan zelfvertrouwen of vertrouwen in de wereld rondom het kind zoals gezin of school, een negatief zelfbeeld of hechtingsproblemen.
  • Sociale problemen waaronder moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenoten of brusjes.

In het Kindertherapeuticum wordt de psycho-sociale problematiek in samenhang met de totale ontwikkeling van het kind bekeken.
Hoe werkt het?

De therapie vindt plaats in de spelkamer, waar een kind veel vrijheid heeft om zich met allerlei expressiemateriaal en spelmateriaal uit te drukken. De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt of speelt zelf mee. In de relatie tussen kind en therapeut kunnen interventies plaats vinden, die het kind helpen om zijn problemen op te lossen.
De speltherapeut kan het spel op een doelgerichte manier beïnvloeden om het kind de mogelijkheid te bieden het probleem uit te werken. De behandeling is erop gericht om psychologische factoren die de verdere ontwikkeling van een kind belemmeren, te verhelpen of te verminderen.
Speltherapie wordt vaak gecombineerd met ouderbegeleiding.

Voor wie is het?

Speltherapie vindt plaats bij kinderen tussen 3-12 jaar. Bij pubers en adolescenten bij wordt gekozen voor een combinatie van gesprekken met andere expressieve werkvormen zoals (rollen-)spel, tekenen of schrijven van verhalen.

Wat kost het?

De speltherapie valt onder de Basis Generalistische Gezondheidszorg, BGGZ. Soms valt speltherapie binnen een beschikking van de gemeente voor Jeugd GGZ. Anders moeten de ouders het zelf betalen, want het valt niet onder de zorgverzekering.

De organisatie van de speltherapie in Nederland

De orthopedagogen zijn verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Psychotherapie NVAP. Ze zijn BIG geregistreerd.

Wie voeren deze therapie uit?

Hanna Vos

Hanna Vos
GZ-Psycholoog

Meer over Hanna

Mirjam van den Wildenberg

Mirjam van den Wildenberg
Orthopedagoog

Meer over Mirjam

© Het Kindertherapeuticum | Realisatie website: Webmonnik.nl