Vacature Toezichthouder Stichting Kindertherapeuticum Zeist

Het Kindertherapeuticum in Zeist is een poliklinisch centrum voor multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van kinderen. Zij hebben uiteenlopende klachten: van leerproblemen tot KNO-klachten, van buikpijn tot ADHD. Het Kindertherapeuticum werkt dan ook met twee intakestromen; een medische en een GGZ-stroom. Reguliere zorg vullen wij aan met kennis en inzicht vanuit de antroposofische menskunde. In ons mooie authentieke pand, met een eigen parkeerplaats, 10 ruime behandelkamers en goede koffie behandelen wij jaarlijks zo’n 500 nieuwe kinderen uit het hele land.

De Raad van Toezicht is het intern toezichthoudend orgaan van Stichting Kindertherapeuticum Zeist. Momenteel bestaat onze Raad van Toezicht uit drie personen die zich erop toeleggen om op frequente basis met het Stichtingsbestuur aan tafel te zitten. Ze controleren en ondersteunen het bestuur waar nodig en waar mogelijk. De Toezichthouders handelen in het belang van de doelstellingen van de Stichting, zonder opdracht en onafhankelijk van bijkomstige belangen.

De huidige Raad van Toezicht wil in de komende jaren gefaseerd uitvoegen. Voor vervanging van onze eerste toezichthouder zijn we op zoek naar een geschikte kandidaat die deze uitdagende functie wil bekleden.

De Toezichthouder heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Het adviseren van en kritisch reflecteren op het bestuur;
 • Het houden van toezicht op het beleid en de dagelijkse en algemene leiding van de stichting;
 • Rekening en verantwoording afleggen richting de maatschappij (medewerkers, verwijzers, cliënten, contractpartijen, IGJ e.a.) in geval het bestuur in gebreke blijft;
 • Het optreden in bijeenkomsten met medewerkers e.a., indien het bestuur daarom verzoekt;
 • Het zorgdragen voor en bewaken van de condities voor goed bestuur.
 • Het periodiek houden van een functioneringsgesprek met het bestuur,
 • Het benoemen, schorsen en/of ontslaan van het statutair bestuur;

De volgende eisen worden aan de Toezichthouder gesteld:

 • Integriteit, senioriteit, doortastendheid;
 • In staat tot reflecteren, bemiddelen en proces begeleiden bij het oplossen van complexe vraagstukken, de verantwoordelijkheid bij het bestuur latend;
 • Inzicht c.q. ruime ervaring in de gezondheidszorg (werkervaring in de jeugdzorg/medisch specialistische zorg, contractering/financiering van de zorg, kwaliteit/auditing strekt tot aanbeveling);
 • Affiniteit met de antroposofie en de manier waarop het Kindertherapeuticum vanuit dit gedachtengoed haar zorg vorm en inhoud geeft;
 • Goed doorgrond zijn van de vaardigheden en verantwoordelijkheden, die van een toezichthouder in de gezondheidszorg worden gevraagd;
 • Beschikbaar voor het bestuur met raad en daad;

Indien u interesse heeft in bovenstaande functie of meer informatie zou willen, kunt u contact opnemen met Francine Woltman Elpers: woltmanelpers@kindertherapeuticum.nl.

Sluitingsdatum: 31 mei 2021

© Het Kindertherapeuticum | Realisatie website: Webmonnik.nl